Việt Nam Sử Lược - Trần Trọng Kim

Đại Việt Sử Lược - Khuyết Danh

Thơ Xuân Tình Xuân Diệu: